BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1

BAN GIÁM HIỆU

 

  
Phó hiệu trưởng
phụ trách
HUỲNH THỊ HÒA BÌNH
Điện thoại: 0983 372 545
Email: huynhthihoabinh@thptlanggiangso1.edu.vn
Phó hiệu trưởng

NGUYỄN HUY NGHĨA
Điện thoại: 0987 057 345
Email: nguyenhuynghia@thptlanggiangso1.edu.vn
Phó hiệu trưởng
NGUYỄN TUẤN QUẢNG
Điện thoại: 0983 328 239
Email: nguyentuanquang@thptlanggiangso1.edu.vn

 

Bài tin liên quan