BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu trưởng
MẠC VĂN BÍNH
Điện thoại: 0912 901 883
Email: macvanbinh@thptlanggiangso1.edu.vn
Phó hiệu trưởng
HUỲNH THỊ HÒA BÌNH
Điện thoại: 0983 372 545
Email: huynhthihoabinh@thptlanggiangso1.edu.vn
Phó hiệu trưởng

NGUYỄN HUY NGHĨA
Điện thoại: 0987 057 345
Email: nguyenhuynghia@thptlanggiangso1.edu.vn
Phó hiệu trưởng
NGUYỄN TUẤN QUẢNG
Điện thoại: 0983 328 239
Email: nguyentuanquang@thptlanggiangso1.edu.vn
 
Bài tin liên quan