Bí Thư
Đ/c: Hà Quang Thích
P. Bí thư
Đ/c: Trần Đình Thắng
P. Bí thư
Đ/c: Trần Văn Bảo