KẾ HOẠCH Tổ chức rèn luyện hè, ôn tập và thi lại năm học 2016-2017

         SỞ GD&ĐT BẮC GIANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 

        Số: 12/KH– THPT                        Lạng Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức rèn luyện hè, ôn tập và thi lại năm học 2016-2017

 
 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 - Nhằm thực hiện đúng theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
- Tổ chức thi lại nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế; đảm bảo chất lượng, thực hiện các khâu ra đề, in ấn, coi chấm thi và xét kết quả theo quy định;
- Tổ chức rèn luyện hè nghiêm túc, đúng qui định, đánh giá thực chất ý thức học sinh tham gia rèn luyện.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
 - Học sinh không  đủ điều kiện lên lớp theo kết quả  cuối năm học 2016-2017.
* Lưu ý: Học sinh không đến rèn luyện, thi lại thì kết quả xét lên lớp là kết quả  cũ.
2. Thi lại
* Nội dung, hình thức và cấu trúc của đề như KTCL  học kỳ 2 năm học 2016-2017.
*Thời gian nội dung tổ chức thi lại:
- Thông báo danh sách học sinh thi lại bảng tin trường: ngày 26/5/2017.
-  Thời gian ôn tập: HS tự ôn tập tháng 6,7/2017 (đã thông báo trong buổi tổng kết năm học ngày 26/5/2017);
- Ngày 24/7/2017: 07g 30phút  tập trung HS, hướng dẫn viết đơn đăng kí thi lại, đăng ký ôn tập tại trường.
- Ngày 03/8/2017: Hạn cuối nộp đơn đăng ký môn thi  tại phòng Thầy Nghĩa-PHTr.
- Ngày 04/8/2017 đến   08/8/2017: Học sinh ôn tập theo sự hướng dẫn của GVBM theo lịch.
- Ngày 08/8/2017: Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi tại bảng tin trường.
- Ngày 11/8/2017: HS thi lại theo lịch các môn đã đăng kí.
- Ngày 14/8/2017: Công bố kết quả; nhận đơn phúc khảo đến 16h00 tại phòng Văn thư nhà trường.
- Ngày 16/8/2017: Công bố kết quả chính thức ở bảng tin nhà trường.
3. Rèn luyện hè
- Thông báo danh sách học sinh thi lại bảng tin trường: ngày 26/5/2017.
- Ngày 24/7/2017: 07g 30phút  tập trung HS, thông báo nội dung rèn luyện cho HS.
- Ngày 02/8/2017: 07g00ph  học sinh nhận nhiệm vụ rèn luyện ngay tại trường.
- Thời gian rèn luyện: 01 tuần, từ  02/8/2017 đến hết 09/8/2017
- Công việc: Lao động (sáng : 07h-10h30ph; chiều: 14h- 16h30ph); viết bài thu hoạch; xin xác nhận của UBND xã về việc rèn luyện tại địa phương thời gian hè. 
- Ngày 11/8/2017: Công bố kết quả rèn luyện tại bảng tin nhà trường.
Bài tin liên quan